In actie voor asielzoekers maart 2017


Aan de oproep van de Raad van Kerken Almelo om in actie te komen voor asielzoekers en statushouders is in grote getale gehoor gegeven.

Op donderdag 9 maart j.l. heeft de Raad van kerken Almelo in samenwerking met het COA ( Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en de Stichting Present Almelo een informatiebijeenkomst gehouden in het asielzoekerscentrum aan de Vriezenveenseweg te Almelo. Via kerkbladen , kanselboodschappen enz. waren  er uitnodigingen uitgegaan naar de leden van de kerken om kennis te maken met de vluchtelingen  en statushouders ( zij die al een verblijfsvergunning ontvangen hebben). Hoe kunnen wij in Almelo onze nieuwe ‘noabers’ een warm welkom heten en hen helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan in Nederland?
Namens de Raad van Kerken Almelo mocht ds. Harry Mondeel  meer dan tachtig belangstellenden welkom heten. Een groep bewoners van het azc had de ontvangstzaal gezellig ingericht en ontving de gasten met een drankje en een hapje.
De activeringscoördinator  in dienst van het COA, mw. Sopha Adler, gaf uitvoerige informatie over de woonsituatie van de asielzoekers en het werk van de COA.  De  opdracht van het COA is  o.a.  de zorg voor een goede opvang  en hulp  bij de inburgering. Ook faciliteert het COA  de zelfwerkzaamheid van  de bewoners, de hulp van vrijwilligersorganisaties, het vinden van werkervaringsplekken, sportactiviteiten en bijvoorbeeld het opzetten van een schildersatelier en een fietsenwerkplaats.

Om dit alles ook werkelijk te realiseren is er behoefte aan vrijwilligers die hulp willen bieden. Zo is er behoefte aan ‘taalmaatjes’ bij het leren van de Nederlandse taal, sportactiviteiten begeleiders en o.a. chauffeurs met een vervoersmiddel. Verder zijn er mensen nodig die helpen bij het naaiwerk of tuinieren. Ook kunnen de bewoners van het azc geholpen worden met allerlei spulletjes, zoals gereedschap, kappersbenodigdheden, wissellijsten, kinderfietsjes, serviesgoed en potten en pannen. Elk contact met mensen van buiten het azc is van grote betekenis voor de asielzoekers en statushouders.
Mw. Ruth Dam en mw. Alie Dijkstra vertelden daarna over het werk van de Stichting Present en het werk dat je als groep kunt doen voor de asielzoekers en statushouders. Er kunnen leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd worden. Bij de activiteiten en projecten van de eigen groep zouden ook twee of drie asielzoekers uitgenodigd kunnen worden. Uitvoerige aandacht kreeg het project ‘Meet and eat’. Een groepje asielzoekers wordt dan thuis uitgenodigd voor een maaltijd.

Samen met de statushouders die een woning toegewezen kregen zou er gewerkt kunnen worden aan het opknappen van de woning. Alle mogelijke vormen van praktische hulpverlening is denkbaar.

De Stichting Present wil met deze activiteiten de vluchtelingen en statushouders een groter gevoel van eigenwaarde geven en bijdragen aan de verbetering  van de participatie en integratie in de Nederlandse samenleving.
Na deze uitvoerige informatie was er in de pauze alle gelegenheid om kennis te maken met de bewoners  en hun woon- en werkruimte. Bij de stand van het COA  en de Stichting Present kon een ieder terecht met de eigen vragen en opmerkingen.

Deze eerste informatiebijeenkomst mag in alle opzichten zeer geslaagd genoemd worden. Duidelijk is geworden dat we als leden van de kerken in Almelo op vele wijzen onze nieuwe noabers tot steun kunnen zijn. “We kunnen een herberg zijn op hun onzekere pad”.

H.M