Verslag vergadering

<  terug

Nieuws uit de vergadering van de Raad van Kerken 16 januari 2014

Het is fijn dat we nu weer een afgevaardigde krijgen in de Raad van Kerkenraad vanuit de Remonstrantse Gemeente Twente
Het is de heer L.J. Koning, Broekweg 19 7688 RJ Daarle. Tel. 0546-698100. Mail: info@pravoo.nl

We ontvingen een brief van de Protestantse Gemeente in Hengelo waarin uitgenodigd wordt om deel te nemen aan een themamiddag over Homoseksualiteit en geloof op zaterdag 29 maart 2014 in de Thaborkerk te Hengelo – Noord.

Parkeerbeleid

 • Al eerder berichtten we over het nieuwe parkeerbeleid in Almelo-Centrum. Tegen dit nieuwe parkeerbeleid is bezwaar aangetekend door de betreffende kerkelijke gemeenten en parochies in het centrum. Het nieuwe parkeerbeleid is ingegaan op 1-1- 2014. Op 14 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen wethoude en afgevaardigden van de kerken. De kerken kunnen ontheffing krijgen in de blauwe zone tot 2 uur. Het betaald parkeren begint on tien uur. De kerken moeten kaarten maken met een herkenbaar logo en met vermelding van het jaar. Deze kaarten moeten dan voor identificatie gezonden worden naar de gemeente, zodat de stadswacht ze zal kunnen herkennen. In juni volgt er een evaluatie.

Wereldgebedsdag

 • De voorbereidingen voor deze viering op 7 maart zijn nu afgerond. De voorganger van het Apostolisch genootschap, de heer Sissinh, zal de overdenking verzorgen. Het koor van de wijkgemeente Noach zal de samenzang verzorgen. Het koor staat onder leiding van dirigent Frank den Bakker. Ook een koor van de Armeens Apostolische Kerk zal een muzikale bijdrage verlenen. Na de dienst is er zoals gebruikelijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie met een Armeense tractatie. Wie wil kan daarna ook nog genieten van een optreden van een folkloristische jongerendansgroep uit de Armeense gemeenschap. Het belooft al met al een heel bijzondere avond te worden.

Vredesdienst

 • Deze dienst vindt plaats op 21 september 2014 en wordt gehouden in de Grote Kerk . Voorgangers in de viering zijn ds. Carla Borgers en ds. Pieter Endedijk. Muzikale medewerking zal worden verleen door het regionaal jeugdkoor van de het Apostolisch Genootschap. Het thema van de viering is: “In het voetspoor van Franciscus”.

Aan de participerende kerken in de Raad zal gevraagd worden om de eigen vredesdienst een week later te houden zodat ieder deel kan nemen aan dit bijzondere oecumenische gebeuren.

Website

 • Zoals we al eerder hebben vermeld is er ons veel aan gelegen dat er een goede communicatie komt tussen de kerken en geloofsgemeenschappen aangsloten bij de Raad en de webmaster, de heer van Duffelen. De volgende personen die zich hiervoor willen inzetten zijn al genoemd:
  de heer Jan Kwakkel namens het Apostolisch genootschap;
  de heer Dion Verhulst namens het Leger des Heils;
  de heer Helmich de Vries namens de Doopsgezinde Gemeente;
  de heer Matthieu Wolfs namens de St. Jorisparochie en
  de heer Rudi Vinke namens de Elisaparochie.

Vertegenwoordiging PGA

 • Aan de Protestantse Gemeente Almelo zal gevraagd worden om de afvaardiging in de Raad van Kerken te versterken. De vertegenwoordiging vanuit deze Gemeente is zeer minimaal en dat is zeer te betreuren.

Nieuwe activiteiten

 • De voorzitter zal met ds Otto Mulder praten over de mogelijkheid tot het organiseren van een symposium in Almelo over het thema “Kerk en Israël”

Berichten uit de deelnemende kerken.

 • Het Apostolisch Genootschap doet mee aan het project Matamba.: “Maak wat je raakt” De kinderen van de basisscholen mogen voetballen ontwerpen. De winnende bal zal in productie worden genomen en gaat naar Afrika.
 • Meegedeeld wordt dat de Paulusparochie opgeheven wordt.
 • De kerstmaaltijd georganiseerd in het afgelopen jaar was een groot succes. Maar liefst 95 personen hebben er aan deelgenomen!. Het corps heeft nu ook weer een nieuwe voorganger, het is majoor H. Kooijman.

In de rondvraag is nog opgemerkt dat er veel waardering is voor de voorjaarsbrochure. De heer Vinke merkte op dat het goed zou zijn als er meer aandacht besteed zou worden aan de brochuire in de kerk- en parochiebladen.
Een volgende keer zal er bij het verschijnen van de brochure een bericht uitgaan naar de kerken om meer aandacht te schenken aan de activiteiten op het gebied van vorming en bezinning.

Harry Mondeel

———————————————————————————————————————-

Verslag van de vergadering van de Rv KA op 14 november 2013

 • Vredeszondag 2013
  In deze vergadering werd teruggeblikt op de viering van de vredeszondag op 22 september in de Elisakerk. Alle leden vonden het een inspirerende viering die volledig beantwoordde aan het gestelde doel. Het thema ‘Compassie – een huis van vrede en recht’ kwam goed uit de verf niet in de laatste plaats ook door de bijdrage die de jongeren leverden met hun bouwstenen voor het huis in de kerk. Marion Loermans, pastoraalmedewerkster in de Elisaparochie, gaf op boeiende wijze uitleg bij de geschreven boodschappen op de bouwstenen van het huis. De overweging van pastor Eef van Vilsteren was actueel en inspirerend. Geweldig dat er zoveel kerkgangers boodschappen hadden meegebracht voor de plaatselijke Voedselbank en de Boodschappenmand. De collectes voor deze projecten en hulp aan vluchtelingen uit Syrië brachten ruim 755 euro op. Voor de dienst op 21 september in 2014 wordt gedacht aan de Grote Kerk als locatie voor de viering.De Locale Omroep Almelo is gevraagd om die viering dan gelijktijdig uit te zenden.
  ( Een geschreven impressie, een foto-impressie en de tekst van de overweging van pastor Eef van Vilsteren is te vinden op deze website onder ‘archief’.)
  ……………..
 • Nieuw parkeerbeleid
  Uitgebreid is aandacht besteed aan het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente voor de binnenstad van Almelo. De kerkgenootschappen die kerkgebouwen hebben in de binnenstad hebben bezwaar aangetekend tegen het nieuwe beleid. Door de wijzigingen in dit beleid wordt het autobezitters feitelijk onmogelijk gemaakt de kerkdiensten te bezoeken. Het instelllen van een blauwe zone met een parkeerduur van 1 uur zou de kerkgangers dwingen de dienst tussentijds te verlaten om auto en parkeerschijf te verzetten. De Raad van Kerken ondersteund deze en overige bezwaren tegen het nieuwe beleid. Er is inmiddels een brief aan de gemeente verzonden.
 • De berichten uit de deelnemende kerkgenootschappen hadden bijna uitsluitend betrekking op activiteiten in en rond de kerst. Ze staan elders op deze site vermeld.
  De St. Jozefparochie houdt samen met de wijkgemeente Noach(P.G.A) een gemeenschappelijke dienst op 26 januari.
  ……………….
 • Nieuwe website
  De heer Frank van Duffelen kwam in de vergadering om met ons van gedachten te wisselen over de nieuwe website. De onplezierige ontwikkelingen rond de opheffing van de oude website Kerkplein Almelo zullen per 1 januari 2014 definitief opgelost zijn.
  …………..
  De site biedt nu al zeer veel actuele informatie, die mede via links met de Raad van Kerken Nederland en regionale Raden en kerkgenootschappen verkregen kan worden.
  ……………
  De heer van Duffelen zei er zeer aan te hechten dat er een goede communicatie zal komen met de alle leden van de Raad en personen uit hun achterban die goede informatie ten dienste van de site kunnen verstrekken. Momenteel heeft hij nog teveel het gevoel dat het vergaren van berichten nog teveel een solistisch gebeuren is. Een direct contact met de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen is uiterst belangrijk. Het moet zo zijn, dat iedereen zich thuisvoelt op de site. Afgesproken wordt, dat de leden van de Raad in hun eigen achterban de vraag aan de orde zullen stellen hoe een goede communicatie tot stand kan worden gebracht en welke zaken men vooral graag geplaatst wil hebben op de site.
  ………..
  De nieuwe website werkt soms nog wat traag. Het probleem is vrijwel zeker te zoeken bij de host.
  ………..
  Om de grote waardering te onderstrepen voor het vele werk dat de heer van Duffelen verricht heeft bij de opzet van de nieuwe site en het regelmatig bijwerken ervan, werd hem een boekenbon overhandigd.

Volgende vergadering

Donderdag 16 januari 2014 in de Pniëlkerk

Harry Mondeel

———————————————————————————————

Verslag van de vergadering van de Raad van de Raad van Kerken Almelo op 12 september 2013

De vergadering werd begonnen met een moment van bezinning over het thema “Zoveel als je nodig hebt… “ dat  dit  jaar centraal stond op de Kirchentag in Hamburg.
 • De afgevaardigde van de Armeens Apostolische Kerk, Sarkis Lazarian, is onlangs  door de aartsbisschop uit Parijs gewijd in het ambt van Diaken. We hebben hem daarmee van harte gefeliciteerd.
 • Op verzoek van enkele pastores heeft de RvK Almelo geprobeerd een pastoresconvent in het leven te roepen ( overleg van pastores die werkzaam zijn binnen de Kerken of geloofsgemeenschappen in Almelo). Op de eerste  bijeenkomst was er slechts een geringe opkomst, maar op 11 september j.l. mochten we een grote groep pastores begroeten. Ds. Pieter Endedijk gaf een boeiende inleiding over de opzet van het nieuwe Liedboek 2013.
 • Het is de bedoeling dat er binnenkort “Liedboekdagen” georganiseerd zullen worden. Het zou fijn zijn als er uit de leden van de verschillende koren één koor gevormd kan worden om  de gemeentezang bij die gelegenheid te ondersteunen. Een oproep om deel te nemen aan dit koor zal uitgaan naar de kerken.
 • Vredesdienst
  De voorbereiding van  de vredesdienst  op zondag 22 september in de Elisakerk is goed verlopen. Een commissie bestaande uit leden van verschillende kerken heeft met veel enthousiasme de liturgie samengesteld.
  De pastores Eef van Vilsteren, Edgar Koning en Harry Mondeel zullen voorgaan  in de viering. Het thema van de dienst is: ”Met compassie  bouwen aan een huis van vrede en recht’ . In de dienst zullen jongeren aan dit thema invulling geven met een eigen activiteit.
  Muzikale medewerking wordt verder verleend door het koor “Together” uit de wijkgemeente ‘Noach” o.l.v. Frank den Bakker. Tijdens de dienst zullen er levensmiddelen worden ingezameld voor de voeselbank en de boodschappenmand in Almelo. De collectes zijn bestemd om de nood te lenigen in Syrië en voor het werk van de voedselbank en boodschappenmand.  De Raad van Kerken zal ook een kar met levensmiddelen voor dit doel ter beschikking stellen.
  Het uitgangspunt voor deze vredeszondag kunt u hier lezen.
  Deze tekst verscheen eerder in het Almelo’s Kerknieuws.
 • Nieuwe website
  Uitvoerig is er aandacht besteed aan de nieuwe website van de Raad van Kerken Almelo die kortgeleden klaargekomen is. De heer Frank van Duffelen heeft in overleg met Thierry Mondeel een uitermate fraaie en zeer gebruiksvriendelijke site gemaakt. Via vele links kan men o.a. uitvoerige informatie krijgen over de bij de Raad aangesloten kerken, allerlei actuele berichten uit kerk en samenleving vinden en natuurlijk ook veel informatie krijgen  die aangeboden wordt door de Raad van Kerken in Nederland.
  Met klem wil de RvKA benadrukken dat deze nieuwe website de website Kerkplein Almelo vervangt. Deze site is vervallen en de Raad  draagt er geen verantwoordelijkheid meer voor.
 • Najaarsbrochure 2013
  De najaarsbrochure 2013 is inmiddels  verschenen in een ruime oplage en verspreid  in de wijkkerken en op zoveel andere plaatsen. De brochure biedt een volledig overzicht van alle activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Wie de brochure doorbladert met de veelkleurige haarscherpe afbeeldingen ziet dat er ook dit keer weer alles aan gedaan is om een zeer breed scala van onderwerpen aan de orde te laten komen. Belangrijke momenten en personen uit de kerkgeschiedenis komen aan de orde. De christelijke kunst krijgt veel aandacht . Zo is er een cursus icoon schilderen. Allerlei thema’s op het gebied van de spiritualitiet kunt u er vinden  Er wordt zelfs een drietal avonden georganiseerd rond het thema ‘Compassie’.. We vinden er behalve  avonden over onderwerpen over bijbel en geloof ook informatie over vieringen en concerten. En er is zoveel meer.
  De leden van de Raad  zijn de heer Frank van Duffelen bijzonder dankbaar dat hij zoveel tijd  en energie heeft willen steken in het tot stand brengen van de brochure. Het resultaat mag er zijn! We hopen dat  velen deelnemen aan één of meerdere activiteiten die in de brochure vermeld staan.
 • Berichten uit de deelnemende Kerken
  * Het Apstolisch Genootschap organiseert op 17 november a.s. een boeken- en speelgoedmarkt (Vanaf 14. 00 uur – kerkgebouw Reestraat)
  * In de Elisakerk (Rembrandtlaan) wordt op 29 september een Karmelietendag gehouden. Bij die gelegenheid zal er ook een glas-in-lood-raam geplaatst worden in de kerk. Het raam is gemaakt door pater Tjeu Timmermans.
  * In de kerkruimte van de wijkgemeente ‘Noach'(Schelfhorst) zal op 5 oktober van 10.00uur-13.00 uur een markt met zelfgemaakte producten gehouden worden.
  * Enkele leden van de Raad hebben de feestelijke viering van het 60-jarig bestaan van de St. Jozef-kerk bijgewoond.
  * Het Leger des Heils in Almelo heeft nu een nieuwe voorganger. Het is de heer Kooiman die afkomstig is uit Zwolle. Meegedeeld werd verder dat de inloopmiddag (in ‘Bij Bosshardt ‘) goed loopt. Ook de kringloopwinkel draait goed.
  * Op 9 november 2013 is er om 14.30 uur een lieddag in  het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente. De liederen zullen dan gekozen worden ui het nieuwe Liedboek 2013.
 • Rondvraag
  In de rondvraag is er voorgesteld om een nieuwe activiteit te ontwikkelen. Gedacht wordt o.a. aan een symposium rond het thema Kerk en Israël. In de volgende vergadering hierop uitvoerig terugekomen worden.
 •  Volgende vergadering:
  14 november – 20.00uur in de Pniëlkerk
  …………..
  Harry Mondeel