Leger des Heils Almelo

<  terug

Oprichting van het Leger des Heils

Engeland was in de jaren eind 1800 een land met grote werkloosheid en armoede, zo ook in oost Londen. De methodisten predikant William Booth was zeer begaan met de armoede die hij daar zag. Velen waren er die zonder enige vorm van inkomen hun gezin moesten onderhouden. Door deze confrontatie voelde hij het sterke verlangen om iets voor deze mensen te doen. In 1865 besloot hij The Christian Mission op te richten. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Hoe mooi zijn boodschap ook was, landen deed zij vaak niet bij zijn toehoorders. Later kwam Booth tot de conclusie dat hongerige magen nu eenmaal geen oor hebben voor het evangelie. Behalve het evangelie bracht hij samen met anderen dan ook brood bij de mensen. In 1878 werd de naam The Christian Misssion omgedoopt tot de naam, The Salvation Army. Een organisatie, een Leger, zonder wapens, met de overtuiging dat er Heil gebracht kon worden door middel van voedsel, huisvesting en het geloof in God. Personen die zich aangetrokken voelden tot het Leger des Heils moesten wel een belofte doen, en wel dat zij geen geld zouden uitgeven aan alcohol en sigaretten. De reden hiervan was je nu eenmaal niet iemand helpen kan als jezelf te veel alcohol genuttigd hebt. In de persoonlijke gesprekken met hen die om hulp vroegen werd gewezen op de kracht van het geloof in God. William Booth wist dat hij het niet alleen kon, hij wist ook dat God hem de kracht gaf om door te gaan. Hij verkondigde het evangelie op straat en velen bekeerden zich tot het geloof en gingen hem helpen. Het werd hem duidelijk dat naast een naam, er ook een duidelijke structuur moest komen in de Salvation Army. Anno 2007 is in vele landen de Salvation Army, de naam is in eigen landstaal vertaald, in Nederlang Leger des Heils, een officieel erkend kerkgenootschap met vele vertakkingen in kerkelijke, thuiszorg, ziekenhuizen, kindertehuizen en vele andere activiteiten.

Doel

Het doel van het Leger des Heils anno 2007 is in principe nog steeds zoals het begonnen is, mensen helpen in de breedste zin van het woord. In veel steden zie je dan ook dat op maatschappelijk gebied veel wordt gedaan aan directe hulpverlening. O.a. thuisloze zorg, dagbehandeling, jeugdzorg, reclassering. Naast de maatschappelijke instellingen heeft het Leger des Heils in veel steden kerken waar elke zondag een kerkdienst wordt gehouden. Het geloof van het Leger is een protestant geloof zoals in de christelijke kerken gangbaar is. De Bijbel is het uitgangspunt voor het beleven van ons geloof. De kerkdiensten zijn voor een ieder toegankelijk ongeacht afkomst of religie. Om alle werkzaamheden goed te kunnen vervullen is binnen het maatschappelijk werk steeds meer sprake van professionalisering. Personen die wel achter de doelstellingen van het Leger staan, maar soms geen kerkelijke binding hebben. Naast de professionele krachten is er een grote schare vrijwilligers die zich inzet voor het Leger. Daarbij zijn personen die lid zijn van het Leger des Heils of van een andere kerk, maar ook vrijwilligers die niet aan kerk verbonden zijn.

Structuur

De structuur van het Leger is sinds de oprichting niet gewijzigd, zij het dat het hiërarchisch element in de praktijk niet meer zichtbaar is. Het internationaal hoofdkwartier is gevestigd in Engeland. De internationaal leider is de generaal, die gekozen wordt door de leiders van diverse landen. Personen die leiding geven aan het Leger in een land kunnen in samenspraak met de generaal elders in de wereld de leiding op zich nemen. Verschillende leiders uit Nederland hebben in het verleden leiding gegeven, en ook nu nog, aan het Leger des Heils in o.a. Tsjechië, Rusland, Denemarken. De landen waar het Leger operationeel is, staat een Nationaal Hoofdkwartier, de leiding is in handen van een commandant. Uiteraard zijn alle werkzaamheden verdeeld in sectoren, zowel kerkelijk als maatschappelijk. Elke sector heeft zijn directeur, voor het kerkelijk deel is dat op dit moment majoor drs Hans van Vliet. De voorgangers in de kerkelijke afdeling van het Leger krijgen een opleiding die deels in een eigen kweekschool in Londen wordt gegeven en op HBO en Universitair niveau is. Daar vanaf de oprichting over het Leger is gesproken, kregen en krijgen de voorgangers een rang als luitenant, kapitein of majoor. Het is echter niet zo dat een meerdere aan een mindere opdrachten kan geven. In in overleg wordt er gekeken wat voor route gekozen zal worden. Belangrijk in de kerk is het overleg in de kerkeraad.

Heilssoldaten

Een bekende verschijning is de geüniformeerde heilssoldaat, in het café maar ook op straat met muziek en zang. Hoe gaat dat nu eigenlijk, kan een ieder een uniform aantrekken of zijn daar voorwaarden aan verbonden. Velen zijn, zoals in veel kerken, lid van het Leger daar zij als kind in aanraking zijn gekomen met het Leger en op oudere leeftijd zelf de wens hebben geuit om als Heilssoldaat verder in het Leger actief te blijven. Er zijn ook heilssoldaten die niet actief zijn maar wel trouw de kerkdiensten bezoeken. Ter verduidelijking, heilssoldaten zijn allen vrijwilligers en geen beroeps. Heilssoldaat worden is vrijwillige keuze. Voorgangers in het Leger des Heils, officieren genoemd, dragen uiteraard een uniform. Zij zijn geen vrijwilliger maar zij hebben een dienstverband met het Leger aangegaan. Er komen ook veel bezoekers in de kerkdiensten die geen heilssoldaat zijn maar wel het Leger als hun geestelijk thuis beschouwen.

Muziekkorps

Bij de oprichting van het Leger des Heils trok William Booth de straat op om uiting te geven aan het onrecht in die tijd maar ook om te evangeliseren. Hij merkte dat sommigen de samenzang op straat met eigen instrument begeleiden, al snel zag hij in dat een dergelijke begeleiding aantrekkingkracht genoot. Zo werd de grote trom op zijn kant gelegd en konden mensen daar aan knielen om in gebed te gaan. Dat was het begin van het Leger des Heils muziekkorps. In Engeland is de Brassband een bekende verschijning, vele bands dragen een firma naam of de naam van een stad. Daar het Leger zijn bakermat in Engeland heeft is het dan ook een logisch gevolg dat het Leger als muziekkorps een brassband bezetting heeft. In de kerken van het Leger des Heils all over the World is dat hetzelfde, een kerkorgel heeft men niet, zij het met hoge uitzondering. Naast het begeleiden van de samenzang is het zo dat er op hoog niveau gemusiceerd wordt. Het Leger heeft vele eigen componisten die schitterende muziek hebben geschreven die heden ten dage ook gespeeld mag worden door niet Leger des Heils muziekkorpsen. Een klein voorbeeld is de 4 mei herdenking op de Dam, het daar aanwezige orkest speelt dan vaak Leger des Heils melodieën c.q. composities.

Ten slotte

In Almelo heeft het Leger al vele jaren een kerkgebouw aan de Troelstralaan 1, op zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst. Na afloop is er de mogelijkheid om een kop koffie te drinken en even na te praten. In de week is er in het Leger in Almelo verschillende activiteiten voor jong en oud. Van maandag tot vrijdag is van 1o.00 uur tot 15.00 uur de Kledingbeurs geopend. Deze bevindt zich achter het kerkgebouw. Op vrijdag is er voor de jeugd van 5 tot 12 jaar Goed nieuws Club om 19:00 -20.15 uur.

Contact

Wilt u meer weten van Het Leger des Heils dan bent u uiteraard van harte welkom in de zondagmorgendienst. Ook kunt informatie opvragen bij het Leger des Heils, Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo, telefoon, 0546810315