Raad van Kerken Almelo

Wie zijn wij?

  •  De Raad van Kerken Almelo maakt deel uit van de wereldwijde oecumene van christelijke Kerken.  Oecumene is een woord dat zijn wortels vindt in het nieuwe testament en dit oorspronkelijk Griekse woord betekent : de gehele bewoonde wereld. In de Kerk heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Het is een zoektocht binnen de kerken om de verdeeldheid tussen de christelijke kerken op te heffen en te streven naar meer onderlinge eenheid, verbondenheid en samenwerking. In de 20ste eeuw  zien we  de praktische  samenwerking vooral in het werk van de Wereldraad van Kerken, Pauselijke Commissies voor Eenheid en nationale Raden van Kerken.  In Nederland is de Raad van Kerken Almelo een van de 275 locale Raden van kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Nederland.
  • De Raad van Kerken Almelo vormt een breed verband van kerken en geloofsgemeenschappen  in Almelo en omstreken, die het belangrijk vinden om elkaar beter te leren kennen, te informeren en samen te werken. Om zo door onderlinge ontmoeting en communicatie de eenheid en verbondenheid te bevorderen en gestalte te geven.

Doel en activiteiten

  • De Raad van Kerken Almelo ontplooit activiteiten die de oecumenische dialoog bevorderen tussen de ledenkerken en geloofsgemeenschappen onderling, alsook met de kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid zijn van de Raad. Op de vergaderingen van de Raad staan actuele kerkelijke, theologische ethische en maatschappelijke vragen op de agenda. In de oecumenische vieringen is er ook veel aandacht voor vragen met betrekking tot gerechtigheid, vrede en het milieu.
  • De Raad bevordert activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de samenleving , om zo dienstbaar te zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen de mensen, vooral waar het gaat om mensen die onrecht wordt aangedaan.
  • De ontmoeting met mensen van andere religies acht de Raad van groot belang.
  • De Raad functioneert voor en naar de overheid en maatschappelijke organisaties in Almelo als aanspreekpunt en spreekbuis van de ledenkerken en geloofsgemeenschappen.
  • Met de burgerlijke gemeente is er met enige regelmaat overleg geweest over bijvoorbeeld een Crisisbeheersingsplan.

 Vieringen 

  • Oecumenische vieringen spelen een belangrijke rol in het ontmoetingsgebeuren tussen de mensen van de verschillende kerken in Almelo. Belangrijke vieringen zijn o.a. de Wereldgebedsdag, welke traditiegetrouw plaats vindt in de Armeens Apostolische Kerk; de dienst in de Week van gebed voor de Eenheid, deze dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumenische Diensten Binnenstad Almelo;  de viering van de Vredeszondag, die door een interkerkelijke werkgroep wordt voorbereid en de vieringen die verder per wijk georganiseerd worden

Walk of Peace

  • Voor de tweede keer zal de Raad,  samen met andere organisaties,  een walk of Peace organiseren. Een walk of Peace is een wandeling in de stad langs kerken en betekenisvolle plekken. Op elke plek is er een activiteit die de vrede verbeeldt. We lopen samen met anderen met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar.

 Vorming en Bezinning

  •  De activiteiten op het gebied van vorming worden vermeld op de startpagina van deze website. Tot aan de coronaperiode gebeurde dat met met een tweejaarlijkse brochure.