Raad van Kerken Almelo

Wie zijn wij?

  •  De Raad van Kerken Almelo maakt deel uit van de wereldwijde oecumene van christelijke Kerken.  Oecumene is een woord dat zijn wortels vindt in het nieuwe testament en dit oorspronkelijk Griekse woord betekent : de gehele bewoonde wereld. In de Kerk heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Het is een zoektocht binnen de kerken om de verdeeldheid tussen de christelijke kerken op te heffen en te streven naar meer onderlinge eenheid, verbondenheid en samenwerking. In de 20ste eeuw  zien we  de praktische  samenwerking vooral in het werk van de Wereldraad van Kerken, Pauselijke Commissies voor Eenheid en nationale Raden van Kerken.  In Nederland is de Raad van Kerken Almelo een van de 275 locale Raden van kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Nederland.
  • De Raad van Kerken Almelo vormt een breed verband van kerken en geloofsgemeenschappen  in Almelo en omstreken, die het belangrijk vinden om elkaar beter te leren kennen, te informeren en samen te werken. Om zo door onderlinge ontmoeting en communicatie de eenheid en verbondenheid te bevorderen en gestalte te geven.

Doel en activiteiten

  • De Raad van Kerken Almelo ontplooit activiteiten die de oecumenische dialoog bevorderen tussen de ledenkerken en geloofsgemeenschappen onderling, alsook met de kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid zijn van de Raad. Op de vergaderingen van de Raad staan actuele kerkelijke, theologische ethische en maatschappelijke vragen op de agenda. In de oecumenische vieringen is er ook veel aandacht voor vragen met betrekking tot gerechtigheid, vrede en het milieu.
  • De Raad bevordert activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de samenleving , om zo dienstbaar te zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen de mensen, vooral waar het gaat om mensen die onrecht wordt aangedaan.
  • De ontmoeting met mensen van andere religies acht de Raad van groot belang.
  • De Raad functioneert voor en naar de overheid en maatschappelijke organisaties in Almelo als aanspreekpunt en spreekbuis van de ledenkerken en geloofsgemeenschappen.
  • Met de burgerlijke gemeente is er met enige regelmaat overleg geweest over bijvoorbeeld een Crisisbeheersingsplan.

 Vieringen 

  • Oecumenische vieringen spelen een belangrijke rol in het ontmoetingsgebeuren tussen de mensen van de verschillende kerken in Almelo. Belangrijke vieringen zijn o.a. de Wereldgebedsdag, welke traditiegetrouw plaats vindt in de Armeens Apostolische Kerk; de dienst in de Week van gebed voor de Eenheid, deze dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumenische Diensten Binnenstad Almelo;  de viering van de Vredeszondag, die door een interkerkelijke werkgroep wordt voorbereid en de vieringen die verder per wijk georganiseerd worden

Walk of Peace

  • Voor de tweede keer zal de Raad,  samen met andere organisaties,  een walk of Peace organiseren. Een walk of Peace is een wandeling in de stad langs kerken en betekenisvolle plekken. Op elke plek is er een activiteit die de vrede verbeeldt. We lopen samen met anderen met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar.

 Vorming en Bezinning

  •  De activiteiten op het gebied van vorming worden vermeld op de startpagina van deze website. Tot aan de coronaperiode gebeurde dat met met een tweejaarlijkse brochure.

 

 

 

Auteursrechten

Als webbeheerder van deze website ben ik me bewust dat er auteursrechten zijn en dat lang niet alles zonder toestemming geplaatst mag worden. Als u vindt dat ik toch dit recht heb geschonden dan verzoek ik u mij daarop te wijzen. Direct daarop zal ik mijn excuus aanbieden en het gewraakte artikel verwijderen.
Stuur uw bericht naar: frankvanduffelen@gmail.com  

Even voorstellen – Henk Maathuis

 

In het rubriekje met het bovenstaande kopje willen we de komende tijd  telkens één van de leden van de Raad van Kerken Almelo (nader) aan u voorstellen. We beginnen met de heer Henk Maathuis die al vele jaren de St Jorisparochie vertegenwoordigt in de Raad.

Henk Maathuis 2    Henk Maathuis is een echte Twentenaar. Hij werd in 1944 geboren in Geesteren waar zijn ouders een boerderij hadden. Hij bezocht daar  de lagere school en later in Tubbergen de dr. Schaepmanschool Mulo. Verdere studie volgde aan de handelsavondschool. Na enige tijd kantoorwerk verricht te hebben moest hij in militaire dienst.

Na de militaire diensttijd trad Henk in dienst van de gemeente Hengelo en ruim 5 jaar werkte hij er op het ontvangkantoor. Na wat studies op het gebied van gemeente administratie kwam Henk in dienst van de gemeente Almelo. Hij werkte daar op de afdeling volkshuisvesting en grondzaken en hield zich bezig met bestuurlijk juridische zaken op het gebied van grond aan- en verkopen, verhuringen,verpachtingen en onteigeningen.
In 1974 trouwde Henk met Christien Ze kregen een zoon en  zijn inmiddels ook de trotse opa en oma van twee kleinkinderen.
Vanaf 1976 is Henk al lector in de St. Jozefparochie (welke parochie nu samen met de voormalige St. Georgiusparochie de St.Jorisparochie vormt.Ook was hij jarenlang voorzitter van het liturgisch beraad, waarvan hij nu nog lid is. In de jaren 1993 tot en met 2002 was Henk lid van de parochieraad van de St Jozefparochie. Ook  is hij nog collectant voor diverse goede doelen. In en rond de kerk was en is geen klus hem teveel. Hij werkt mee aan het onderhoud van de tuin en is volop betrokken bij het inzamelen van oudpapier en het werk van de kerktaxi.  Henk heeft het samengaan van de Georgiusparochie en de St. Jozefparochie meegemaakt en zit momenteel in de locatieraad die weer ressorteert onder de parochieraad. In 2014 ontving Henk Maathuis een Koninklijke onderscheiding en werd lid in de orde van Oranje Nassau. Bij de uitreiking van de onderscheiding sprak de burgemeester over de verdiensten van Henk op het gebied van het kerkelijk werk en zijn grote inzet als mantelzorger voor twee zieke zwagers. Henk is een boerenzoon en dat blijkt ook wel vooral uit zijn liefde voor de natuur. Al jaren werkt hij samen een groep andere vrijwilligers in de wijkkruidentuin ‘Geertes Hof’  van de Schelfhorst. Zeker is hier ook het vermelden waard van zijn bijzondere hobby: het opkweken van bonsai boompjes.

In de Raad van Kerken Almelo kennen we Henk Maathuis als een man die de zaak van de oecumene zeer toegewijd is. Hij heeft zijn lidmaatschap van de Raad van Kerken te Almelo ervaren als blikverruimend en benadrukt dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Heel belangrijk noemt hij de gezamenlijke vieringen als de wereldgebedsdag en  de vredeszondag. Ook de meer wijkgebonden oecumenische vieringen wil Henk blijven ondersteunen en stimuleren.We hopen dat Henk Maathuis zich nog lange tijd voor het oecumenisch werk blijft inzetten.

H.M.

Armeense genocide

Herdenking van de Armeense genocide

Elk jaar wordt in de Armeens Apostolische Kerk aan de Vriezenveenseweg een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de genocide, de gruwelijke volkerenmoord die begon in 1915. Leden  van de kerken en geloofsgemeenschappen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Almelo  hebben deze herdenkingsdiensten steeds bijgewoond.

Op het terrein van de Armeens Apostolische Kerk is op donderdag 24 april tijdens de 99ste herdenking van de Armeense genocide een monument onthuld ter herinnering aan de gruwelijke volkerenmoord. Het monument draagt de naam : “Armenian Genocide Memorial Almelo” en toont zestien kruisstenen die gebogen staan rond een erevuur. De buiging symboliseert een eerbetoon aan de slachtoffers. Op de stenen staan de namen van de plaatsen van waaruit de meeste mensen weggevoerd en vermoord zijn. De schattingen over het aantal slachtoffers  varieert van enkele honderdduizenden tot wel anderhalf miljoen mensen. De plechtigheid trok meer dan duizend mensen :  Armeniërs uit Nederland maar ook uit het buitenland en er waren ook veel plaatsgenoten aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken.

De indrukwekkende plechtigheid werd geopend door de heer Onnik Gelici, voorzitter van het bestuur van de Armeens Apostolische Kerk te Almelo. Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders waaronder een bisschop en de Katholicos van alle Armeniërs hielden toespraken. Namens de ambassade van de Republiek Armenië sprak mw. Dzuinik Aghajanian. Ook de 2e Kamerleden drs. Harry van Bommel(SP), dr. Piet van Omzigt (CDA) en Joël Voordewind(CU) hielden een toespraak. Van Omzigt riep de aanwezigen op om waakzaam te blijven,want opnieuw worden vandaag in het Midden – Oosten weer christenen opgejaagd en bedreigd. Het vraagstuk van de genocide werd door een aantal wetenschappers vanuit verschillende perspectieven belicht, o.a. door drs. A. Holslag, docent Holocaust en Genocide studies voor het NIOD.

De herdenking werd met zang en dans opgeluisterd door het koor Geghard en de folklore dansgroep Zartong. Een muzikaal intermezzo met zang en vioolmuziek en de bijdragen van de  zondagschoolkinderen in de vorm van gedichten en liederen gaven deze herdenking een bijzonder karakter.

 

Als leden van de Raad van Kerken Almelo zijn we ons er van bewust hoe diep de wonden zijn die de gruwelijke gebeurtenissen van 1915 toegebracht zijn an de Armeense gemeenschap en ook aan de gemeenschap hier in Almelo. De pijn en alle leed toen geschied,werkt nog steeds door in  latere generaties. Het is vooral de ontkenning of het niet erkennen van het karakter van deze massamoord die vandaag nog pijn en verdriet doet De Turkse premier Erdogan heeft wel zij medeleven betoond aan de slachtoffers, maar toch wordt met stelligheid door de Turkse autoriteiten ontkend dat het om een genocide ging, een systematische door de overheid geplande uitroeiing.

Een aanzienlijke groep Turkse Almeloërs heeft op de dag van de herdenking gedemonstreerd voor het stadhuis tegen opname van het woord “genocide” in de naam van het monument.

Het is, denk ik, er in dit verband nog eens goed erop te wijzen dat de Tweede Kamer in 2004 met algemene stemmen een motie aannam waarin de Armeense genocide erkend werd. En dit gebeurde in vele landen! We hopen dat de Armeniërs de erkenning zullen krijgen die hen rechtens toekomt. We hopen dat ze die erkenning vooral ook mogen ontvangen van de Turkse gemeenschap hier ter plaatse. Het zou eindelijk de weg openen voor een betere verhouding onder elkaar. Er moet toch een mogelijkheid zijn om hierover tot een eerlijk gesprek te komen met elkaar en elkaar de verhalen te vertellen in een oprechte poging om in de waarheid te leven. Het blijft toch waar: “Vertgeten is ballingschap, maar gedenken is bevrijding”

 

namens de Raad van Kerken Almelo

 

Harry Mondeel.

Henk Maathuis

Henk MaathuisKoninklijke onderscheiding voor Henk Maathuis

 De dag voorafgaande aan Koningsdag is de heer Henk Maathuis benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, Henk Maathuis is al vele jaren in de Raad van Kerken Almelo vertegenwoordiger namens de St. Jorisparochie. Burgemeester mw. Jon Hermans kwalificeerde Henk Maathuis als een man  die zichzelf wegcijferend altijd voor anderen klaar stond en noemde hem een sociaal bewogen mens. Henk verzet al vele jaren allerlei vrijwilligerswerk in en rond de Jozefkerk. Als lid van het Liturgisch Beraad en als lector draagt hij zijn steentje bij aan de vieringen. In de kruidentuin “Geertes Hof” in de wijk Schelfhorst is hij  al lange tijd een enthousiast tuinier. Bijzondere waardering werd uitgesproken voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet als mantelzorger voor een ziek familielid.

Binnen de Raad van Kerken Almelo kennen we Henk als een zeer betrokken vertegenwoordiger van  de  St. Jorisparochie. We hopen dat we in de Raad   nog lange tijd van zijn enthousiaste inzet gebruik mogen maken. We wensen hem onze hartelijke gelukwensen en samen met de zijnen alle goeds toe!

 

Harry Mondeel

Terugblik op de Wereldgebedsdag

Armeense kerk AlmeloDe foto-impressie is helaas weggevallen.

De viering van de Wereldgebedsdag werd dit jaar gehouden op 7 maart in de Armeens Apostolische Kerk te Almelo. De viering werd zeer goed bezocht. De orde van de dienst werd ons dit jaar aangereikt door vrouwen ui Egypte. Het thema was “Bron van Leven”. In zijn welkomstwoord namens de Raad van Kerken Almelo zei ds. Harry Mondeel: “Met deze viering vanavond proberen we als mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen te zoeken naar wat ons verbindt en inspiratie te putten uit onze gemeenschappelijke bron, zoals boomwortels voeding zoeken voor de bladeren en de bloesem. Deze weken zien we met verbijstering hoe snel er ook in Europa een crisissituatie kan ontstaan en mensen vijandig tegenover elkaar komen te staan. Een koude oorlog dreigt opnieuw. Wij worden uitgedaagd om de verbondenheid met elkaar te zoeken en te versterken”, ook wereldwijd, omdat we allen leven uit dezelfde bron van leven.

Daaraan wil de wereldgebedsdag dienstbaar zijn”.
Priester Mashtots van de Armeens Apostolische Kerk opende de avond met een gebed en het koor van deze kerkgemeenschap,. “Keghart”(speer), zong daarna een aantal liturgische gezangen. De samenzang in de viering werd op goede wijze ondersteund door het koor van de Noach- wijkgemeente “Together” o.l.v. Frank den Bakker. De heer Marcel Sissing voorganger van de gemeenschap Apostolisch Genootschap Almelo hield een overweging over het thema van de viering “Bron van Leven”.
Aan het einde van de viering werd er een collecte gehouden ten behoeve van hulp aan zieken, daklozen, wezen en gehandicaptenzorg in Egypte. De collecte bracht E. 362,- op. Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie met een extra traktatie . De Armeense gastvrijheid die we ieder jaar opnieuw mogen ervaren, verdient alle lof! Ook konden we nog genieten van een optreden van de folkloristische dansgroep “Arton” van jongeren uit de Armeense gemeenschap. Bovendien was er ook nog een expositie van schilderijen van Kristine Art. In haar schilderijen heeft ze veel typisch Armeens religieuze motieven verwerkt.

Bron van Leven
Marcel Sissing, sinds april vorig jaar voorganger van de gemeenschap Almelo van het Apostolisch Genootschap, sprak tijdens de Wereldgebedsdag 2014 in de Armeens Apostolische Kerk onderstaande overweging uit.

Bron van leven:
In ons genootschap zingen we:

“God de bron van alle Leven
Toont zich in veelzijdigheid
Ik voel me door zijn kracht gedreven
Door de liefdemacht bevrijd”

De kern zit voor ons in ons geloof dat wij allen deel zijn van een groter geheel, voortgekomen uit dezelfde bron. Een onzegbaar mysterie, dat we eerbiedig God noemen: de levensbron. Dan kan liefde ontstaan voor het geheel, een universele liefde. Een liefde die boven ons zelf uitstijgt.

In dit licht gezien is God de bron van leven als scheppende macht: heel dichtbij, in planten, dieren en mensen.

We spreken over deze bron van leven in beelden “zoals de zon die licht en warmte geeft”. Evenals een “bron van water des levens dat ons van zoveel geneest”. Deze beeldspraak is niet toevallig. We verlangen naar de bron: de oorsprong van ons levend geloof. De zon is de bron van warmte en licht maar de bron kan ook een oorsprong zijn van fris en helder water. Mensen kunnen er niet buiten. Zonlicht, warmte en water zijn allemaal onmisbaar voor het leven op aarde en we noemen ze in één woord: levensbron.

Zowel in letterlijke als figuurlijke zin is een bron van leven het begin van leven. Zonder bron of anders gezegd “zonder een punt waarvan het uit gaat”, geen licht, warmte of water.

Een bron is ook een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. In de bijbel wordt verteld over gesprekken bij de bron waar men naar toe ging om schoon en fris water te halen. Vooral voor volkeren in de woestijn is water schaars en dan is de bron het middelpunt van de samenleving.

Dat symboliseert dat de bron niet enkel voor eigen gebruik is maar ten dienste staat aan de hele gemeenschap. In apostolisch taalgebruik is het een gezegde “bronverbonden te willen leven.” Dat is een keuze en roept een beeld op van onszelf, waarin we met alles wat we zijn, ons verbonden voelen met onze oorsprong.

Is dat niet iets om bij stil te staan en te overdenken?

Om vanuit onze oorsprong te willen leven, houdt verband met ons geloof dat het leven ons gegeven is, een Godsgeschenk. In dat, als geschenk ontvangen leven, kunnen we groeien en onze talenten ontplooien om invulling te geven aan ons leven. We bouwen mee aan de schepping.

Scheppend leven om lief te hebben en aan vrede te werken. Dat is, bij alles wat zich in ons leven voordoet, waar we naar verlangen en waarop we ons dagelijks bezinnen.

Verbondenheid met het leven, met de wondere samenhang der dingen is een ervaring die het alledaagse overstijgt en er toch ook weer deel van uitmaakt. Ten minste zolang we nog vervuld zijn van verwondering en dankbaarheid.

Dan kunnen we zelf een bron zijn van inspiratie en liefde. Soms is de bron in onszelf verstopt geraakt door verbittering, argwaan, angst. Het is als in de natuur in de winter. Het lijkt of het leven: de groei en bloei, er niet is maar het leeft nog wel en wacht slechts op de warmte en het zonlicht van het voorjaar.

Er komt een moment dat je de bron in jezelf weer vrij moet maken opdat je ontvankelijk in het leven blijft staan.

Ik denk aan de woorden van Etty Hillesum
“Binnen in me zit een hele diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven. Dan moet hij weer opgegraven worden.”

Het kan heel erg helpen als je liefde, warmte, en aandacht van iemand in je omgeving krijgt.

Laten we onszelf en elkaar oproepen om te delen van het vele dat ons gegeven is. Amen