maandbrief april 2019

Inleidend woord    Het teken van Pasen

Op een of andere manier confronteert de dood ons altijd met de vergeefsheid van het bestaan. Je wordt geboren, je leeft een poosje en gaat dood. Wat is het nut daarvan, de zin? Het is een sombere kijk op het leven. En voor sommigen is het leven inderdaad zo duister dat de dood een uitkomst lijkt. Terwijl de dood toch wel de meest donkere plek van ons leven is, slechts bijgelicht door het geloof. Het licht dat zelfs het meest duistere van ons bestaan verlicht, is het mysterie van Pasen. Het vormt de kern van ons christelijk geloof en tegelijk is het misschien wel het moeilijkste deel van ons geloof. Het stelt ons voor de vraag of we werkelijk geloven.
Kunnen we het teken van Pasen verstaan met betrekking tot ons eigen leven? Bij de sombere blik op ons leven kijken we eigenlijk door de donkere bril van de dood naar ons bestaan en zien alleen maar de eindigheid, en de vergeefsheid. Gelukkig doen we dat niet voortdurend en leiden we ons leven ook in zijn actualiteit, met alles wat daarin is. Maar toch is er waarschijnlijk in ieder van ons een zekere ongerustheid en ongemakkelijkheid tegenover het niet zijn, het ongewisse dat ons leven omgeeft. De angst dat degenen die we liefhebben in het niet verdwijnen.
Zo’n zelfde gevoel van vergeefsheid kan ons bekruipen bij de confrontatie met de imperfectie van ons bestaan, het gevoel gevangen te zijn in het leven, de pijn en het verdriet, het lijden van onszelf en onze naasten. Wat heeft het voor zin, wat heeft het voor nut? Vragen waar we geen antwoord op krijgen. Behalve de erkenning dat het onlosmakelijk met het menselijk leven verbonden is. Maar ook, dat we er desondanks  niet mee samenvallen.

Indien iets, dan is Pasen voor mij de bevrijdende ervaring dat ik niet in mijn bestaan gevangen zit, er niet helemaal door bepaald ben. In en door Jezus geloven we dat God ons leven draagt. Niet als een abstractie, maar als de ervaring dat we met alle krakkemikkigheid van ons leven, met zijn sterfelijkheid en lijden, gedragen worden door Gods liefde. En dat die liefde ons in de dood nog kent.

Deze ervaring en dit geloof werpen een ander licht op ons leven en op de dood. Het heft het mysterie ervan niet op. Het geeft niet een antwoord op het waarom van het lijden. Maar het maakt het dragelijk, omdat we weten dat we zelf gedragen worden. Het verandert het perspectief van de duisternis in een vertrouwen (en dat is de essentie van geloven), een toevertrouwen aan dat licht dat zo verbonden is aan schepping en nieuw leven. Dat licht dat God is, in Wie de bronnen van het leven zijn.                                       rector Ward Cortvriendt

 KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL   Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

 Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 7 april 10.30 uur met mw. ds Louisa Vos als voorganger.

Kerkdienst zondag 14 april 10.30 u
Oecumenische viering Palmzondag : cantatedienst

Voorganger     : pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren        : 1e Frits van Brussel  2e lector ELG
Akoliet            : Tineke Buursma
Koster             : Mieke en Ward Cortvriendt
Medewerking   : Cantorij Maarten Luther o.l.v. Gerrit Baas
Collectes        : 1e OKK-Ned en Statie  2e Zusterkerken

Kerkdienst donderdag 18 april  19.30 u
Oecumenische viering Witte Donderdag

Voorganger     : ds. Louisa Vos
Lectoren          : 1e Lector ELG 2e Hanneke Bruins
Akoliet            : –
Koster             : André Zandbelt
Collectes        : 1e OKK-Ned en Statie  2e Statie Twente

Kerkdienst vrijdag 19 april  19.30 u
Oecumenische viering Goede Vrijdag

Voorganger     : ds. Louisa Vos
Lectoren          : 1e André Zandbelt   2e lector ELG
Akoliet            : –
Koster             : kostersdienst ELG
Medewerking   : Cantorij Maarten Luther o.l.v.Gerrit Baas

Kerkdienst zondag 21 april  10.30 u
Oecumenische viering Hoogfeest van Pasen

Voorganger         : pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren              : 1e lector ELG   2e Marjolein Driesen
Akoliet                : Tineke Buursma
Koster                 : Heima Sleurink, Frits en Marjolein Driesen
Collectes            : 1e OKK-Ned en Statie  2e Statie Twente

Kerkdienst zondag 28 april  10.30 u
Eucharistieviering 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)

Voorganger         : pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren              : 1e Frits Driesen   2e Marianne Sloot
Akoliet                : Tineke Buursma
Koster                 : Mieke en Ward Cortvriendt
Collectes             : 1e OKK-Ned en Statie  2e Statie Twente

De dagen van ons leven 

In onze statie betreurden we het verlies van Elly Amsing –van Dijke, de echtgenote van Henk Amsing. Al langere tijd leed zij aan een longemfyseem die haar in toenemende mate beperkte. Zij overleed op 5 maart in het hospice in Haaksbergen. We namen afscheid van haar in een mooie viering in de Oude Matteuskerk in Eibergen tijdens welke  Toon ’t Hoen en Marianne Sloot prachtige liederen zongen. Daarna was er afscheid in het crematorium in Haarlo.
Op 10 maart overleed plotseling en tragisch pastoor Remco Robinson. In een ontroerende en drukbezochte viering namen we afscheid van hem. Hij verloor de strijd tegen zijn door depressies getekende leven en stierf op negenendertigjarige leeftijd. Hij laat drie kinderen en een echtgenote achter.
Onze gebeden zijn met hen en hun nabestaanden.
Op 8 april viert André Zandbelt zijn verjaardag, en op 28 april Tineke Buursma. Beiden van harte gefeliciteerd. Daartussenin vier ik op 24 april mijn verjaardag.
rector Ward Cortvriend
Verslag zitting 16 maart Synode Oud-Katholieke Kerk

Op 16 maart kwam de synode voor een extra-zitting bijeen, omdat in november belangrijke agendapunten doorgeschoven moesten worden. Vanuit Twente was ik samen met Toon ’t Hoen aanwezig, terwijl rector Cortvriendt namens de geestelijkheid deelnam. Na de opening hield aartsbisschop Joris Vercammen een zeer persoonlijk en bewogen In Memoriam bij het portret van de overleden pastoor Remco Robinson.

Het jaarverslag van het CB met bijbehorende verslagen van commissies werd goedgekeurd. Ook de 1e kwartaalrapportage uitvoering Plan van Aanpak inzake de aanbevelingen uit het rapport rond misbruik verkreeg instemming. Zelf laat het CB zich enige tijd begeleiden door het expertisebureau Gitt.
Hierna was het meerjarenbeleid 2020-2023 aan de orde. Het is best urgent dat het ledental van de kerk niet gaat zakken onder het huidige niveau. Besloten is om het niveau van pastorale formatie einde 2018 aan te houden als maximum. De bijdrage van diverse fondsen zal wezenlijk blijven maar werd gemaximeerd op een vast percentage van 25%. De begroting biedt een borg voor studentenpastoraat én jongerenpastoraat, maar met projectformaties zal het balanceren blijven.
Tussen maart en juni komen de plannen ter tafel in gesprek van het CB met de kerkbesturen.
Er werd geluisterd en gekeken naar een verslag door de beide jongerenpastores. Een aantal statutaire wijzigingen kon worden geaccordeerd. Pastoor R. Scheltinga werd gekozen tot vicevoorzitter van de synode, en in het Collegiaal Bestuur werd G. van der Hulst de nieuwe vertegenwoordiger van het Haarlemse. Rond 13.30 u ging het huiswaarts, na het heerlijke lunchpakket van de geheel vergroende catering in De Akker.
André Zandbelt , synodaal

Kleding en levensmiddelen ingezameld

In het midden van de Veertigdagentijd hebben we opnieuw weer zakken met kleding en dozen vol levensmiddelen ingezameld. Alles kreeg een welkome bestemming bij respectievelijk de kledingbank van De Wonne Enschede én bij de Voedselbank Almelo. Dank voor ieders inbreng !
André Zandbelt
25-jarig jubileum De Wonne Almelo:


Uitnodiging aan kerkgemeenschappen in Almelo en
omgeving. Jubileumviering van Woongemeenschap
De Wonne Almelo: Zaterdag 18 mei 13.30 – 16.30 uur

De kracht van de gemeenschap

Hebben gelovige gemeenschappen de individualiserende samenleving iets te bieden ?

De oecumenische woongemeenschap “De Wonne Almelo” bestaat dit jaar 25 jaar.  Wij wonen in een groot huis (oud-klooster) en kunnen daardoor ruimte bieden aan mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Als kerngroep van de Wonne zetten wij in op gemeenschapsleven waarin ruimte is om er te mogen zijn wie je bent in al je kwetsbaarheid.  In een tijd van toenemende individualisering kunnen we ons afvragen of (woon)gemeenschappen nog wel toekomst hebben en waar zij de kracht vandaan halen. Maakt het daarbij verschil dat zij zich laten voeden door hun gelovig besef en dit ook delen met elkaar?

 

Gemeenschappen – ook kerken – hebben al langer te maken met afnemende betrokkenheid.
Kunnen gelovige gemeenschappen kracht hebben of zijn ze uitstervend? Wordt ook spiritualiteit slechts individueel beleefd, of kunnen we God ook vinden in de ontmoeting met de ander? Met de kwetsbare ander? Kan de gemeenschap vindplaats van God zijn? En hoe kan die ervaring ons kracht geven? ? Hebben wij als gelovige gemeenschappen, als gemeenschap. maar ook via bijvoorbeeld diaconaat en pastoraat daarin iets te bieden in deze individualistische tijd?

Programma:

Inleiding door Marchien Timmerman, teamleider en docent
Theologie aan de Hogeschool Windesheim, Zwolle
en voorheen actief op diaconaal vlak.

Ervaringsverhaal door Heileen Holman,
kerngroeplid van De Wonne Almelo

Gesprek met elkaar over de inleiding en het ervaringsverhaal

                        Zaterdag 18 mei 13.30 – 16.30 uur
(met koffie vanaf 13.00 uur)

                         Locatie: Elisakerk, Rembrandtlaan 23 in Almelo

Vanwege de organisatie is opgave, vóór 10 mei, gewenst op:

info@dewonnealmelo.nl of tel. 0546-456436
Een uitgebreider programma ontvangt u na opgave.
Voor meer info over de Wonne zie:
www.dewonnealmelo.nl

 Wat verder nog te gebeuren staat …

o      donderdag 4 april 20.00 u: na een Evensong (19.00 u)
vindt de publiekslezing ‘Urban Spirituality’ plaats van
dr.Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury
bij de presentatie van zijn boek ‘Wat is heilig?’ .Locatie:
St. Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht

o      26-28 april: jongeren van 12-20 jaar op pelgrimspad naar
Canterbury onder begeleiding van het jongerenpastoraat
van de OKKN

o      zaterdag 11 mei : Bisdomdag bisdom Utrecht met een eigen
jongerenprogramma. Volg nadere aankondiging op de site.

Theologische Vorming Twente:  start nieuwe groep

 

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Locatie  : Waterstaatskerk , Deldenerstraat, Hengelo
Tijdstip  :
dinsdagavonden. De eerste is op 17 september
De kosten:
 €220,- per seizoen.
Informatie :  Ina ter Kuile, cursuscoördinator
tel. 074-2774288    email: kuile@hetnet.nl
ds. Herman Koetsveld. cursusleider
tel. 074-2783203    email:
hkoetsveld@pkn-hengelo.nl

of kijk op:      www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-
voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/


Lentekriebels !  Voorjaarsschoonmaak kapel

Zaterdag 23 maart was een prachtige lentedag om eens flink de handen uit de mouwen te steken om de binnen- en de buitenboel eens goed onder handen te nemen. Met ruim tien mensen kwamen we rond de koffie van 10.00 u bij elkaar, gewapend met allerhande schoonmaakmiddelen.

Spontaan en snel wisten we de taken te verdelen. Al gauw waren mensen op de binnenplaats bezig om het groen uit de stenen te verwijderen, en stonden anderen op het dak van de kapel om de bladeren te verwijderen die daar voor verstopping zouden kunnen zorgen. Weer anderen stortten zich op het groen rond de parkeerplaatsen van de kapel. En natuurlijk waren er die de kapelzaal eens flink onder handen namen, op zoek naar spinrag en ander ongerief.

Mieke Cortvriendt-Smudde verzamelde ons tegen half één voor een heerlijke lunchmaaltijd en gezonde boterhammen. Daarna konden we er nog weer even tegen aan. Om drie uur zag alles er weer spic en span uit.

Zie hiernaast een kleine illustratie…

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :

Kerkcentrum :   ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40  7551 BP    Hengelo

Rector                pastoor  E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur :
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12
7482 XS Haaksbergen
tel.: 06-22661130
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Penningmeester statie-bestuur
Frits van Brussel
                            tel. 074 291 19 94
e-mail:  frits@vbrussel.com

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt
tel. 0546 815313
e-mail  : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer
Heima Sleurink

tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer    Harald van der Werff

                             harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt (zie boven)

Bankrekening Statie:   
NL 77 RABO 0179 162 713
OKN .a.v. Statie Twente Hengelo

Website :     OKK Statie Twente         www.twente.okkn.nl
OKK Nederland               www.okkn.nl