Openlucht Dienst Beeklustpark Almelo

Op 17 juni as is er voor de tweede keer gelegenheid voor ontmoeting in een Openlucht Dienst in het Beeklustpark vanuit het Platform Religie, Cultuur en Filosofie. De samenkomst begint om 10.00 uur en wordt verzorgd door Helene Westerik (Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Almelo (VVG)/Open Oecumenische Gemeente de Bleek) en Marcel Sissing, voorganger van de gemeenschap Almelo van het Apostolisch Genootschap. Er is poëzie, zang en muziek. Na afloop is er een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade.

 Thema
Het thema dit jaar is: “Duurzame waarden delen en doorgeven”. Eeuwenoude waarden als vergevingsgezindheid, barmhartigheid, trouw, verwondering over scheppingsmacht- en kracht moeten we steeds weer waar maken, delen en doorgeven. Dat is waar we bij stil staan op 17 juni, in de open ruimte en stilte van het Beeklustpark. Een ieder is van harte welkom.

Platform Religie, Cultuur en Filosofie
Vanuit het platform Religie, Cultuur en Filosofie organiseert de gemeenschap Almelo van het Apostolisch Genootschap de Openluchtdienst in het Beeklustpark. Het Platform organiseert als netwerkorganisatie in Twente en de Achterhoek activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, filosofie en mens/maatschappij vanuit vrijzinnig, humanistisch, religieus gedachtegoed en biedt ruimte aan muzikale en literaire optredens.

Het Platform is een ontmoetingsplaats en biedt een podium waar debat, dialoog, discussie en bezinning plaatsvindt over culturele, ethische, religieuze en maatschappelijke onderwerpen. Het Platform wil de verbondenheid en solidariteit tussen mensen en groepen van mensen bevorderen door te inspireren, te informeren en te beleven.

Het Apostolisch Genootschap
Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbondenheid met alles wat is. Apostolischen ervaren verwondering en ontzag voor het mysterie van het leven. Zij geloven dat alles voortkomt uit dezelfde oorsprong en beseffen dat het leven deel is van een allesomvattend geheel. Alle mensen zijn gelijkwaardig en in essentie met elkaar verbonden.

Deze religieuze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. Apostolischen voelen de verantwoordelijkheid om belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. Liefdevol leven maakt duurzaam samenleven mogelijk. Het genootschap roept op te kiezen voor een liefdevolle gezindheid en haar waar te maken in eigen leven.

Apostolischen vormen gemeenschappen en zoeken de ontmoeting met iedereen die bewust bezig wil zijn met zingeving en levenskunst. In deze ontmoetingen zoeken ze naar religieuze verdieping en naar antwoorden op levensvragen. Dit inspireert hen om vanuit compassie te werken aan meer solidariteit en duurzaamheid.

Open Oecumenische Gemeente De Bleek
De Bleek is het kerkgebouw waar de Open Oecumenische Gemeente De Bleek samen komt. De Bleekgemeente wordt gevormd door de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Almelo (VVG) en een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Almelo. De VVG wil een onafhankelijke en vrijzinnige manier van geloven bevorderen en onderdak bieden aan wie vanuit verschillende achtergronden met religie en zingeving bezig wil zijn.

Voor méér informatie bel of mail gerust even, hartelijke groeten, Cobi Noordhoff
E: cobinoordhoff@gmail.com  

T: 06-40180003